NJKACC조직

- 차세대위원회(준회원) -

차 세 대  대 표

성   명 : 장성민

회사명 : Konika Minolta Business Solution

연락처 : 201-312-4371

​이메일 : Sjang0714@gmail.com

차 세 대  부 대 표

성   명 : 김보라

회사명 : Beautify Public Relation

연락처 : 201-981-1628

​이메일 : callmemissbora@gmail.com

차 세 대  부 대 표

성   명 : 장민숙

회사명 : Minsuk Jang

연락처 : 201-988-0046

​이메일 : intowebtech@gmail.com

뉴저지 차세대 2기

성   명 : 정연준

회사명 : GAL MFG

연락처 : 551-574-8825

​이메일 : yunjunchung@gmail.com

뉴저지 차세대 3기

성   명 : 김동혁

회사명 : DHK

연락처 : 201-396-4229

​이메일 : dhkk1016@gmail.com

​뉴저지 차세대 2기

성   명 : 양서연

회사명 : Hyst Realty

연락처 : 610-787-1937

​이메일 : irisyang92@gmail.com

뉴저지 차세대 1기

성   명 : 김희준

회사명 : Aurum Trading INC

연락처 : 201-970-1101

​이메일 : Nouljah55@gmail.com

뉴저지 차세대

성   명 : 

회사명 : 

연락처 : 

​이메일 : 

​뉴저지 차세대

성   명 :

회사명 :

연락처 :

​이메일 :

contact@njkacc.org

201-92-1577

2 Executive Dr. Suite #210
Fort Lee, NJ 07024

  • Facebook

Copyright© 2020 by NJKACC. All Rights Reserved.